Go to Top

Program Nucleu 2019 – 2022

Prezentare generală

Abordări sistemice în identificarea și/sau validarea de ținte moleculare
pentru strategii terapeutice în patologii cu impact major pentru sănătate

Acronim: SISPATH

Contractor

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, București (INCDVB)

Cod fiscal: 13828251

Scopul programului:

Programul Nucleu (2019-2022), prin obiectivele și temele proiectelor de cercetare pe care le propune, urmărește continuarea tradiției INCD „Victor Babeș” de a se implica în identificarea nevoilor societății din domeniul prioritar sănătate, cu scopul de a utiliza resursele financiare atrase și eforturile personalului de cercetare înalt calificat din institut pentru adâncirea cunoașterii în domeniul biomedical, sporirea competitivității și vizibilității cercetării românești din domeniu, prin rezultate de impact, cu perspective semnificative de aplicabilitate practică. Prin temele sale, programul Nucleu asigură complementaritatea preocupărilor științifice în contextul instituțional, potențând obținerea de rezultate competitive, de impact pe plan național și internațional. Prin rezultatele ce se vor obține, se creează oportunitatea dezvoltării ulterioare a unor parteneriate în proiecte de anvergură în arealul strategiei naționale (inclusiv obiectivele strategice ale platformei Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics, ELI-NP), în ambianța europeană, ca și în colaborări cu personalități din diaspora.

 

Durata programului: ~46 luni (04.02.2019 – 10.12.2022)

Obiectiv 1 Identificarea şi/sau validarea de ţinte moleculare în patologia tumorală şi degenerativă

Obiectiv 2 Modele experimentale şi funcţionale pentru abordări sistemice în patologii cu implicaţii majore pentru sănătate

Ne propunem să abordăm, într-o manieră integrativă, studii privind identificarea și/sau validarea de ținte moleculare pentru strategii terapeutice în patologii cu impact major pentru sănătate (definită ca domeniu de prioritate publică în Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020 – SNCDI 2014 – 2020), urmărind obiectivele științifice menționate. Cele două obiective concordă cu ceea ce ne propunem în Strategia de dezvoltare a Institutului, ca și prin Planul de dezvoltare instituțională 2019-2022. În Strategie ne propunem să punem „experiența și expertiza din domeniul biomedical în slujba societății, ținând cont de nevoile pacienților, inclusiv prin intermediul unor servicii medicale directe” (ceea ce acordăm prin Centrul de diagnostic). Preocupările pentru identificarea și/sau validarea de ținte moleculare în patologia tumorală creează premizele găsirii de noi soluții și metode pentru sprijinirea diagnosticului de precizie, care vor permite optarea pentru strategii terapeutice mai eficiente. Aceste aspecte corespund dezideratului strategic al INCD „Victor Babeș” de a „revizui și aprofunda sprijinul direct și cercetarea existentă, serviciile medicale și de formare disponibile de-a lungul timpului pentru a se asigura că acestea sunt de actualitate și asigură atât o conlucrare eficientă cu pacienții, cât și acomodarea la cerințele finanțatorilor și ale societății. INCDVB se angajează să asigure derularea exemplară a programelor sale.” Tot în Strategie ne propunem „Promovarea cercetării fundamentale, aplicative și translaționale în medicină și în științele vieții”, ceea ce corespunde celor urmărite prin cel de-al doilea obiectiv științific, vizând modele experimentale și funcționale pentru abordări sistemice în patologii cu implicații majore pentru sănătate. Dezvoltarea cercetărilor preconizate în Programul Nucleu pe care îl derulăm ne va permite să contribuim la realizarea celor preconizate prin cele trei obiective generale ale SNCDI 2014 – 2020, ca și a obiectivelor specifice OS3 și OS4, respectiv a obiectivului specific transversal OS6. Ținte care concordă cu aceste obiective se află asumate și în Planul de dezvoltare instituțională 2019-2022.

Programul se încadrează în obiectivele stabilite de Strategia proprie de dezvoltare instituțională, prin urmărirea direcției de cercetare ce implică abordări experimentale noi. Încadrându-se în categoriile de cercetări fundamentale, dezvoltări experimentale, respectiv cercetări industriale menționate în SNCDI 2014-2020, prin ceea ce urmărește, actualul Program Nucleu „își propune să crească contribuția României la dezvoltarea Spațiului European al Cercetării (ERA)”.

Prin participările la manifestări științifice, ca și prin articolele care se vor publica, pe baza rezultatelor de impact obținute prin Programul Nucleu, se va respecta prevederea din SNCDI 2014-2020 de a se urmări „promovarea, la nivel internațional, a identității științifice românești, crearea de „leadership” în domenii cum sunt […] științele bio-medicale […]”.

Stadiul implementării

 

Rezultate ( în curând )